فرم نظر سنجی جامعه پزشکان
تخصص : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی مکنید؟
ورودی نامعتبر
ارزیابی شما از میزان معرفی محصولات ما چه میزان است؟
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از شکل بسته بندی و طراحی و محصولات دارویی ما تا چه اندازه است؟
ورودی نامعتبر
میزان دسترسی بیماران به محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
میزان رضایتمندی شما از اطلاعات علمی ارائه شده در محصولات ما نظیر بروشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات ما را در مقایسه با نمونه مشابه خارجی چگونه ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
کیفیت محصولات ما را در مقایسه با نمونه مشابه داخلی چگونه ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر
میزان تاثیر گذاری نام های تجاری و یا برند - ژنریک در فروش دارو چگونه می باشد؟
ورودی نامعتبر