واحد فنی مهندسی شركت داروسازی کیهان دارو عهده دار مسئولیت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، ساختمانها، تاسیسات و همچنین مدیریت پروژه های زیر ساخت در سطح شركت می باشد.

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات:

در زیر مجموعه واحد فنی مهندسی قسمت نگهداری و تعمیرات مسئولیت كنترل، نظارت بر امورات مرتبط با ماشین آلات تولیدی و پیشبرد فعالیت و برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت سازمان در ارتباط با ماشین آلات را بر عهده دارد و وظیفه واحدهای عملیاتی این قسمت شامل: الكترونیک، برق صنعتی و شبكه- نوسازی و بازسازی ماشین آلات- مكانیک، نگهداری و تعمیرات موردی و پیشگیرانه ماشین آلات جهت حفظ كارایی هر یک از آنها و و اجرای برنامه های توسعه ماشین آلات طبق سیاستهای تعیین شده شركت می باشد.

ساختمانها و تاسیسات:

قسمت عملیاتی ساختمانها و تاسیسات بعنوان یكی دیگر از قسمتهای واحد فنی مهندسی اجرا كننده برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت شركت داروسازی کیهان دارو در مقوله ساختمانها و ماشین آلات پشتیبانی بوده و همچنین مسئولیت كنترل و نظارت بر عملكرد تجهیزات پشتیبانی بویژه موتورخانه و همچنین حفظ و نگهداری ساختمانها را بر عهده دارد ضمن اینكه مجری كلیه تعمیرات موردی و پیشگیرانه تجهیزات پشتیبانی فوق الذكر نیز خواهد بود.

سیستم مدیریتی:

این قسمت بعنوان یكی از قسمتهای مجری امورات مهندسی در زیر مجموعه واحد فنی مهندسی بوده و تحت عنوان سیستم مدیریتی معرفی شده است. فعالیتهایی از قبیل انجام امورات استخراج اطلاعات پایه ماشین آلات-تجهیزات و فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، همچنین برنامه ریزی و صدور دستوركار برای اجرای عملیاتهای تعمیرات پیشگیرانه و ثبت و حفظ سوابق نگهداری و تعمیرات موردی و پیشگیرانه ماشین آلات و مانیتورینگ نتایج آن انجام می شود.

در قسمت سیستم مدیریتی اجرای كالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری با استفاده از دریافت خدمات تامین كننده برون سازمانی منتخب انجام و فرآیند فوق شامل برنامه ریزی، كنترل و پیگیری و ثبت سوابق آن از طریق نرم افزار مربوطه صورت می گیرد.