واحد تحقيق‌ و توسعه‌ شركت‌ دارویی کیهان دارو با باور این نکته که رشد و اعتلاء صنعت داروسازی حاصل تحقیق و توسعه و پروژه های جدید دارویی است و با توجه به داروهای موردنیاز جامعه وبا هدف بهبود و ارتقاء کيفيت محصولات، از جدیدترین فناوری روز و متخصصين‌ مجرب و امکانات دستگاهی پیشرفته‌ بهره می جوید تا با لحاظ بهترین فرمولاسیون و نیز بازنگری در فرمولاسیون داروهای قدیمی فرآيندهاي‌ توليد و كنترل‌ كيفي ‌محصولات ‌را بهبود بخشد.

بخشی از وظایف این بخش به شرح زیر است:

  • ·        -  فرمولاسیون محصولات جدید
  • ·       -   اصلاح فرمولاسیون فراورده های موجود در جهت ارتقای کیفیت محصولات
  • ·       -   ابداع روش آنالیز و اعتباردهی به آن
  • ·       -  مطالعات برون تن و درون تن

کارشناسان بخش تحقیق و توسعه پس از انتخاب محصول مناسب، فرمول پیشنهادی خود را برای دارو ارائه می دهند وپس از انجام آزمایشهای معتبر روی مواد اولیه وتطابق نتایج بدست آمده با رفرنس های معتبر ،اقدام به ساخت دارو می شود و پس از آماده شدن دارو، آزمایشات مورد نیاز بر روی محصول و تست های پایداری انجام می شود که مجدداً در صورت تطابق نتایج با رفرنس های معتبر، اقدام به تهیه پرونده ساخت دارو  می شود .