واحد تولید شــرکت داروسازی کیهان دارو با دیدگاه بهبود مستمر در تلاش است که با رعایت دقیـــق اصــول GMP و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی، محصولاتی با کیفیت مطلوب تولید نماید. دراین راستا با بهرگیری از مجهزترین دستگاه ها و جدیدترین روشهای ساخت و با اتکا بــردانش وتجــربه کارکنان متخصص، در جهت ارتقـــاء کیــفی محصولات دارویی کشور گام بر می دارد.
در شرکت کیهان دارو به‌ منظور حفظ استــانداردهاي‌ لازم‌ در يك‌ فرآورده‌ دارويي‌ تمامی مراحل تولید از مواد اولیه تا فرآورده های نهایی بر اساس دستورالعمل های مدون در آزمایشگاههای کنترل کیفیت و واحد تضمین کیفیت این شرکت تحت‌ نظارت‌ دقيق‌ و علمي‌ قرار دارد.

واحد تولید شامل بخش های جامدات، مایعات، ساخت و بسته بندی می باشد.  تمامی این بخش ها مجهز به ماشین آلات مدرن و پیشرفته بوده و در حال حاضر فرآورده های دارویی در دوزهای متفاوت و اشکال گوناگون مانند قرص، کپسول، سوسپانسیون و ساشه تولید می نمایند.

پرسنل‌ توليد، مجرب‌ و كارآزموده‌ بوده‌ و از مقررات‌ GMP كاملاً آگاهند. احساس‌ مسؤوليت‌ اين‌ افراد در اجراي‌ اين‌ مقررات‌، اطمينان‌ از تطابق‌ محصولات‌ توليد شده‌ با استانداردهاي‌ كيفي‌ جهاني‌ را مشهود مي‌نمايد.