نام

پودر برای تهیه 15 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی آزیتروکی® 200

 تاریخ تولید

 

 توضیحات