نام

قرص روکشدار آزیتروکی® 250

 تاریخ تولید

 

 توضیحات